Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Aρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟ

Η ΕΥΔΑΠ, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, έχει στο κέντρο του επιχειρηματικού της μοντέλου την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ΚΕΛ αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές προστατεύοντας ουσιαστικά τους
θαλάσσιους αποδέκτες μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της
πρωτεύουσας.
Η καλή λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ: ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ
Μεταμόρφωσης, και ΚΕΛ Θριασίου, η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών εκροών, ο
έλεγχος, η διαρκής αναβάθμιση και συντήρησή τους με μέσα υψηλής τεχνολογίας, καθώς
και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης, συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων και την διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Aρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Βιώσιμη διαχείριση αστικών λυμάτων

Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην
Ελλάδα. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της αποτελεί εγγύηση στην επέκταση των
δραστηριοτήτων της, με μεγάλα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ελαχιστοποιώντας τις
επιπτώσεις των επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσιους αποδέκτες. Οι επεξεργασμένες
εκροές από το ΚΕΛ Ψυττάλειας και Θριασίου καταλήγουν στο Σαρωνικό και τον κόλπο της
Ελευσίνας και του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης στο Σαρωνικό, μέσω του βασικού του αποδέκτη,
του ποταμού Κηφισού. Η επεξεργασμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα
απαλλαγμένη από το ρυπαντικό τους φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%.
Καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα αποτελέσει η
υλοποίηση των νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής με την
ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας. Τα ΚΕΛ έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής για την
επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, μετά την επεξεργασία του, για αστική και
περιαστική χρήση και αρδευτικούς σκοπούς, μειώνοντας ταυτόχρονα και το ενεργειακό
αποτύπωμα των έργων.

Aρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων αποδεκτών

Από το 1994 που τέθηκε σε λειτουργία, το ΚΕΛ Ψυττάλειας αποτέλεσε ορόσημο για τη
βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε στο
παρελθόν υποστεί έντονη υποβάθμιση, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων
λυμάτων.
Η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων αναψυχής, αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ακτών του Σαρωνικού έχουν λάβει “Γαλάζια Σημαία”, η
οποία αποτελεί σύμβολο περιβαλλοντικής ποιότητας και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια
σε οργανωμένες ακτές, έχοντας ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης την ποιότητα των
θαλάσσιων υδάτων.

Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων καλής λειτουργίας των ΚΕΛ στο κοινό

Η καλή λειτουργία των ΚΕΛ σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των εκροών τους. Η ΕΥΔΑΠ για την επιβεβαίωση της αποδοτικής λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της, με αιχμή του δόρατος το ΚΕΛ Ψυττάλειας, πραγματοποιεί ελέγχους στο θαλάσσιο περιβάλλον και μελέτες, οι οποίες αφορούν στην επίδραση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κολυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των ΚΕΛ. Η προσπάθεια είναι συνεχής, για το λόγο αυτό η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγούν σε όρια ποιότητας
εκροών πολύ χαμηλότερα των οριζόμενων στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ), στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και στην περίπτωση του ΚΕΛ
Ψυττάλειας, της ενεργειακής αυτοτέλειας.
Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά
χαρακτηριστικά που πληρούν την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης, όπως
αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρήσεις που
πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, τη Γενική
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
Η ΕΥΔΑΠ έχει αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ τη συστηματική παρακολούθηση του οικοσυστήματος
του Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας, που αποτελούν “ευαίσθητους
αποδέκτες”.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των οικοσυστημάτων του Σαρωνικού έχει ξεκινήσει πριν
ακόμη από την κατασκευή και λειτουργία του ΚΕΛΨ και επιβεβαιώνει τη διατήρηση και
διαχρονική βελτίωση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος του Σαρωνικού.
Τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων που αφορούν στις εκροές των ΚΕΛ
προκύπτουν από προβλεπόμενες δειγματοληψίες και είναι προσβάσιμα στο κοινό, μέσω
της Εθνικής βάσης Δεδομένων για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠΕΝ (http://astikalimata.ypeka.gr/).
Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τους απαραίτητους δείκτες και παραμέτρους για την
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και συγκεκριμένα φυσικές παραμέτρους, όπως θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, διαλυμένο οξυγόνο, φθορισμό διαύγεια/θολερότητα, θρεπτικά άλατα και
χλωροφύλλη.
Η οικολογική αξιολόγηση του Σαρωνικού περιλαμβάνει και τη μελέτη των βιοκοινωνιών,
φυτοπλαγκτού, ζωοβενθικών βιοκοινωνιών και ιζημάτων για τον προσδιορισμό οργανικού
άνθρακα, ολικού αζώτου, ολικού άνθρακα και βαρέων μετάλλων.
Η τήρηση των ορίων ποιότητας των εκροών, ανά ελεγχόμενη παράμετρο για καθένα από τα
ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ για το 2020, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όπως στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2020, η τήρηση των ορίων ποιότητας των
εκροών των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης των
θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Σαρωνικού.