Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG στο επίκεντρο των αξιών της ΕΥΔΑΠ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΜΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

 

Παγκόσμια προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, πλέον, αποτελεί η υποστήριξη και η υλοποίηση των κριτηρίων ESG που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος (Environment), τη στήριξη της Κοινωνίας (Society), καθώς, και την εταιρική Διακυβέρνηση (Governance).

Τα κριτήρια ESG αποτυπώνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία και να διαμορφώνει στρατηγικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση μελλοντικών κινδύνων και συνδυάζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα με την τεχνολογία.
Η ενσωμάτωση των δεικτών ESG στις λειτουργίες μιας εταιρείας είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το κύρος και η αξία της εταιρείας.

Κάθε εταιρεία πρέπει να εντοπίζει, να ιεραρχεί και να δημοσιοποιεί τους δείκτες ESG και να εξηγεί πώς αυτοί επηρεάζουν την επίδοσή της. Έτσι, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να καθορίσουν πόσο ανθεκτική είναι η εταιρεία αυτή και κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμα τις στρατηγικές της δράσεις.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η ΕΥΔΑΠ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους στόχους ESG τους οποίους μετατρέπει σε μια καθημερινή εταιρική πραγματικότητα, με δράσεις εστιασμένες στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της κοινωνίας και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης. Κύρια συνιστώσα της αναπτυξιακής πορείας της ΕΥΔΑΠ αποτελεί η εναρμόνιση με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση του Νερού και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εστιάζουν σε στοχευμένες
ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Το δυναμικό τρίπτυχο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας, λοιπόν, είναι:
– Ασφάλεια στην εργασία
– Αποδοτικότητα στη λειτουργία
– Ανάπτυξη για την κοινωνία
Στον τομέα του περιβάλλοντος, υψίστης σημασίας στρατηγικός στόχος είναι η σταθερή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ήδη, από το 2014 έως το 2021, έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις στην Ψυττάλεια, σε ποσοστό 55%.

Δέσμευση της Εταιρείας, επίσης, αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και η αδιάλειπτη παροχή Νερού αρίστης ποιότητας στους
πολίτες.
Ως προς τον πυλώνα της κυκλικής οικονομίας, η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Χαρακτηριστικά είναι τα έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής, τα οποία θα επιτρέψουν τη χρήση ανακυκλωμένου Νερού για άρδευση και περιαστική χρήση. Κατά το 2021, μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης πολλά έργα του επενδυτικού της προγράμματος, όσον αφορά στα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική.
Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί έργα, όπως ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης των δικτύων. Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στον ελλαδικό χώρο, φροντίζει με συνέπεια, υπευθυνότητα και ευαισθησία να παρέχει άριστης ποιότητας Νερό, σε συνδυασμό με σύγχρονες και αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό της Αττικής.
Σε συνδυασμό με τις παραπάνω περιβαλλοντικές δράσεις και με κινητήριο δύναμη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στον άνθρωπο και την κοινωνία.
Η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η προάσπιση της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών στην εργασία, καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση, είναι οι πυλώνες γύρω από τους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΥΔΑΠ, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς στόχους της.
Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, που βασίζεται στην επιχειρηματική ηθική, η ΕΥΔΑΠ εναρμονίζεται απόλυτα και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τους κανονισμούς, προάγοντας τη διαφάνεια και την πιστή εφαρμογή των νόμων. Η εταιρική
διακυβέρνηση της ΕΥΔΑΠ αφορά το σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί
η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντά των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ, λοιπόν, διαμορφώνει μια επιχειρηματική προσέγγιση που δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Τα οφέλη είναι πολλά: Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέτοχοι, εργαζόμενοι, καταναλωτές, κατανοούν ότι σημαντικό κριτήριο για να επιλέξουν μία Εταιρεία είναι τα θέματα βιωσιμότητας.
Ακολουθώντας τα κριτήρια ESG, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται για μια πολιτική βασισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων και των πελατών, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί τους κανόνες της διαφάνειας και της νομοθετικής συμμόρφωσης που περιορίζουν τους όποιους κινδύνους μπορεί να προκύψουν για θέματα περιβαλλοντικά, εργασιακά ή εταιρικής διακυβέρνησης.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που ενσωμάτωσε στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020 τα SASB Πρότυπα για τον κλάδο του Νερού, ενώ, παράλληλα, έχει ενταχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται
εταιρείες με καλές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο ρόλος των θεμάτων ESG είναι πλέον καθοριστικός τόσο σε εγχώριο
όσο και σε διεθνές επίπεδο και δε θα μπορούσε παρά να αποτελέσει γνώμονα για τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και τις σημαντικές επενδύσεις που αναλαμβάνει.