Αξιοποίηση της τεχνολογίας στα δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης 

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Smartmeters

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης εταιρείας όπως η ΕΥΔΑΠ. Η ορθή διαχείριση των λειτουργιών στηρίζεται στην αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Αξιόπιστο Δίκτυο Ύδρευσης

Καθώς η Αττική χαρακτηρίζεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο, η ΕΥΔΑΠ αναγκάζεται να
παρέχει νερό σε περιοχές με υψόμετρο εδάφους από 0 έως και 600 μέτρα από το επίπεδο
της θάλασσας. Προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η πίεση των αγωγών, το δίκτυο
ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού
(SCADA).
Το 2021, για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, η ΕΥΔΑΠ αντικατέστησε υφιστάμενα
προβληματικά παροχόμετρα σε τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου και τοποθέτησε νέα,
ώστε το συνολικό πλήθος αυτών να ανέλθει σε περίπου 180 καθώς και 25 σταθμούς
τηλεμετρίας επιπρόσθετα των υφισταμένων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 1.475 και
τους σταθμούς SCADA στους 104.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει την στοχευμένη και τεκμηριωμένη αντικατάσταση του δικτύου
ύδρευσης, με ρυθμό αντικατάστασης περίπου 1,5% του συνολικού δικτύου ανά έτος,
ακολουθώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές.

Aρχείο ΕΥΔΑΠ – Πιστοποιημένο Εργαστήριο Υδρομετρητών

Αντικατάσταση και εξυγίανση υφιστάμενων αγωγών δικτύων και υδροπαροχών
ακινήτων

Στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, συνεχίζει την τοποθέτηση νέων οικιακών
υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση των υφισταμένων παλαιότερης
τεχνολογίας. Μέχρι το τέλος του 2021 αντικαταστάθηκαν 1.085 παλαιοί υδρομετρητές
ειδικών παροχών διατομών 2΄΄ έως 6΄΄, με τοποθέτηση αντίστοιχων, σύγχρονης τεχνολογίας (smart meters) με ισάριθμα καταγραφικά (dataloggers).
Επιπλέον εγκατέστησε 370 ηλεκτρονικούς υδρομετρητές στη Βαρβάκειο Αγορά και τους
γύρω δρόμους, με σκοπό την ευκολότερη και ακριβέστερη καταμέτρηση της κατανάλωσης.

Υπηρεσίες Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στον
κύκλο του νερού, μεριμνά για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και στη συνέχεια
την επιστροφή στο περιβάλλον επεξεργασμένου νερού, απαλλαγμένου από το ρυπαντικό
φορτίο. Κύρια δραστηριότητα είναι η συνεχής παρουσία μας στον τομέα αυτό, μέσω της
υψηλής τεχνογνωσίας και με κύριο στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, τη χρήση
σύγχρονων μεθόδων κυκλικής οικονομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής ζωής
των πολιτών.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Αυτόματα Δοκιμαστήρια Υδρομετρητών

Έλεγχος και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης

Η συντήρηση του δικτύου και η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται με συνεχείς και άμεσες
επεμβάσεις από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
που εκσυγχρονίζεται συνεχώς.

Η πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτυγχάνεται με:
• χρήση Κινητών Μονάδων Τηλεοπτικού Ελέγχου (οχήματα Τηλεοπτικής Επιθεώρησης) για
έλεγχο και εντοπισμό βλαβών
• χρήση βυτιοφόρων οχημάτων υψηλής πίεσης και ανακύκλωσης σε περίπτωση απόφραξης
ή καθαρισμού αγωγών
• χρήση No Dig Technology μέσω Οχημάτων Τηλεοπτικής Επιθεώρησης εξοπλισμένων με
ρομποτικά μηχανήματα για επισκευή χωρίς εκσκαφή
• αποκατάσταση/ανακατασκευή τμημάτων αγωγών
• συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων
και με εκτεταμένη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων:
• Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Συνεργείων Άμεσης Επέμβασης
Βλαβών (e-TRACK)
•Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τις επεμβάσεις των
συνεργείων στην εφαρμογή Portal Αποχέτευσης
• Πιλοτική Εφαρμογή on line ενημέρωσης της εφαρμογής βλαβών του Portal Αποχέτευσης
από στοιχεία πεδίου.
• Αμφίδρομη Διασύνδεση Συστημάτων e-TRACK και Portal Αποχέτευσης για άμεση
προώθηση σημάτων στα οχήματα όλων των Τομέων
• Εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση χωρικών δεδομένων δικτύου σε GIS περιβάλλον
• Παρακολούθηση της λειτουργίας αντλιοστασίων με συστήματα Τηλεχειρισμού – Τηλεμετρίας (SCADA), που παρακολουθούν, ελέγχουν και εξασφαλίζουν την αυτοματοποιημένη λειτουργία των αντλιοστασίων μέσω στάθμης λυμάτων

Η επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ που σήμερα διαθέτουν
δίκτυο αποχέτευσης, γίνεται στα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στη
Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΛΜ), στη νήσο Ψυττάλεια (ΚΕΛΨ) και στο Θριάσιο Πεδίο (ΚΕΛΘ).
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των ΚΕΛ αλλά και περαιτέρω βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους με ταυτόχρονη συμμόρφωση με τους
περιβαλλοντικούς όρους, έχουν σχεδιαστεί, με στόχο να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη
πενταετία έργα, όπως:
– Βελτίωση αγωγού υπερχείλισης στον Ακροκέραμο και διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου (ΚΕΛ Ψυττάλειας)
– Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην συλλογή και επεξεργασία λιπών και ελαίων στην
πρωτοβάθμια καθίζηση (ΚΕΛ Ψυττάλειας)
– Έργα βελτίωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των
εγκαταστάσεων στον Χώρο Εκκένωσης Βυτιοφόρων (ΚΕΛ Μεταμόρφωσης)
– Έργα ενεργειακής αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου (ΚΕΛ Μεταμόρφωσης)
Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή των έργων αποχέτευσης Ανατολικής Αττικής. Ο
σχεδιασμός για τα έργα αυτά στοχεύει, εκτός από την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής, στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τη
διασφάλιση του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους.