Βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων

AΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΜΟΡΝΟΣ

Ο βασικός άξονας Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ είναι η βιώσιμη διαχείριση του υδρολογικού κύκλου και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας. Η ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά με ταυτόχρονη φροντίδα και προστασία του, είναι μέρος της εταιρικής ευθύνης καιζωτικός παράγοντας ανάπτυξης για την Εταιρεία.

Βιώσιμη Διαχείριση Ταμιευτήρων

Η διαχείριση των ταμιευτήρων γίνεται με βασικό στόχο την ποσοτική και ποιοτική βιωσιμότητα του πόρου.

Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται το ακατέργαστο νερό εξολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, στην είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, με μόνη εξαίρεση τις γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας που είναι ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ. Η διαχείριση των ταμιευτήρων γίνεται με βασικό στόχο την ποσοτική και ποιοτική βιωσιμότητα του πόρου. Το ακατέργαστο νερό προέρχεται απόεπιφανειακούς υδάτινους πόρους των λεκανών απορροής Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου και υπόγειουςεφεδρικούς υδατικούς πόρους που δύναται να αξιοποιηθούν με τη λειτουργία υδρογεωτρήσεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υπόγειων πόρων και την πολιτική χρήσης τους.

Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την προστασία των ταμιευτήρων με την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας για την «προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις», τον έλεγχο των έργων και των δραστηριοτήτων στις ζώνες προστασίας των λεκανών απορροής των ταμιευτήρων, καθώς και με δειγματοληπτικές μετρήσεις ως προς την ποιότητα του νερού των ταμιευτήρων.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ – SMART GRID

Βιώσιμη Διαχείριση Υδροδοτικού Δικτύου & Παγίων Smart Grid

Η ΕΥΔΑΠ, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του πόρου αλλά και την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, διαχειρίζεται τη ζήτηση του νερού αναπτύσσοντας προγράμματα μείωσης των διαρροών (διαχείριση πίεσης, υδροδοτικές ζώνες, άμεση αποκατάσταση βλαβών κ.α.).

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δικτύου η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου». Το «έξυπνο δίκτυο» ρυθμίζει και ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής με απώτερο στόχο ένα οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη διαχείριση του.

Επαναχρησιμοποίηση με απευθείας άντληση από το δίκτυο

Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του νερού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του νερού μέσα από το τρίπτυχο Νερό – Ενέργεια – Ύλη στο οποίο εστιάζει η κυκλική οικονομία.

Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση με την αξιοποίηση υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της τεχνικής εξόρυξης αποχέτευσης (Sewer Mining). Η τεχνολογία sewermining, αποτελεί ουσιαστικά μια κινητή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που μπορεί να εξαγάγει τα λύματα από τους τοπικούς υπονόμους και να τα επεξεργαστεί άμεσα, παρέχοντας νερό έτοιμο προς χρήση στο σημείο της ζήτησης, ακόμη και σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα.

Η ΕΥΔΑΠ, πρωτοπορεί στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία δύο Πρότυπων Μονάδων Παραγωγής Νερού Επαναχρησιμοποίησης, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες καθαρισμού και παραγωγής επαναχρησιμοποιούμενου νερού.

Η πρώτη Μονάδα που λειτουργεί από το 2016 έχει τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (ΚΕΡΕΦΥΤ) στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος DESSIN. Η Μονάδα παράγει 12κ.μ/ημέρα ανακυκλωμένου νερού το οποίο χρησιμοποιείται για την άρδευση του περιβάλλοντα χώρου.

Η δεύτερη Μονάδα έχει τοποθετηθεί στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκούερευνητικού προγράμματος NEXT-GEN και παράγει 25κ.μ./ημέρα ανακυκλωμένου νερού το οποίο ελέγχεται από το Χημικό Εργαστήριο Ερευνητικών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών της ΕΥΔΑΠ και χρησιμοποιείται για την άρδευση εκτάσεων καλλωπιστικών φυτών στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο Γουδί.

Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της τεχνολογίας Sewer Mining είναι αξιοσημείωτα, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται:

Μείωση στις ποσότητες των επεξεργασμένων απορροών που διατίθενται στους υδάτινους αποδέκτες, με παράλληλη μείωση του κόστους μεταφοράς των λυμάτων
Μείωση της ζήτησης νερού από τους επιφανειακούς και υπόγειους υδροφορείς και κατά συνέπεια διατήρηση των αποθεμάτων τους
Δυνατότητα εμπλουτισμού των υπογείων υδροφορέων.
Δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης περιοχών αστικού πράσινου, χωρίς κατανάλωση πόσιμου νερού για την άρδευσή τους
Επαναχρησιμοποίηση της παραγόμενης ιλύος με τη μέθοδο της κομποστοποίησης και ανάκτηση θερμικής ενέργειας με χρήση για την επιτάχυνση της διεργασίας παραγωγής λιπάσματος
Αύξηση της αστικής ανθεκτικότητας των Δήμων και των ιδιωτών του Λεκανοπεδίου της Αττικής απέναντι στην κλιματική αλλαγή, και ταυτόχρονα δημιουργία νέων σημείων δροσιάς μέσα από την ανάπλαση των πάρκων
Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε πράσινες λύσεις

Παρακολούθηση και προστασία επιφανειακών υδάτων

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος INTCATCH, η ΕΥΔΑΠ έχει στη διάθεσή της δύο αυτόνομα ρομποτικά σκάφη τα οποία ενισχύουν το υφιστάμενο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της ποιότητας των υδάτων.

Η χρήση των ρομποτικών σκαφών έδειξε ότι μπορεί να συντελέσει στον πιο ολοκληρωμένο και καλύτερο έλεγχο της ποιότητας του Ταμιευτήρα, δεδομένου ότι, σε ένδειξη πιθανής ρύπανσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή και φυσικές διεργασίες, τα σκάφη μπορούν σε ελάχιστο χρόνο να δράσουν σε όλη την έκταση του ταμιευτήρα εντοπίζοντας έγκαιρα το σημείο εισροής του ρυπαντή.

Τα ρομποτικά σκάφη αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά την ηγετική θέση της ΕΥΔΑΠ στον κλάδο της ύδρευσης και της αποχέτευσης όσον αφορά στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, με τη δυνατότητα να μεταφέρει τεχνογνωσία σε όλους τους εμπλεκόμενους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Διαχείρισης και Προστασίας Υδάτινων Πόρων.

Στρατηγικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η εδραίωση της συνεργασίας της με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, παρέχοντας υπηρεσίες για την προστασία των επιφανειακών υδάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των υδατικών πόρων.