18)παγκόσμιες ημερες

11/7
Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού
Blueberry Muffin Day
Cheer Up the Lonely Day
National Mojito Day
12/7
National Different Colored Eyes Day
National Eat Your Jello Day
National Pecan Pie Day
National Simplicity Day
Orangemen’s Day