Πρόγραμμα επιδότησης 1.300 μακροχρόνια ανέργων

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης αφορά 1.300 μακροχρόνια ανέργους
ηλικίας άνω των 55 ετών και είναι διάρκειας 24 μηνών. Στόχος του προγράμματος,
προϋπολογισμού 31,2 εκατ. ευρώ, είναι η δημιουργία συνολικά 1.300 νέων θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, με την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι
ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και οι άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που
δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών της Δ.Υ.Π.Α. Το ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους θα
απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.