Eργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Νερού

ΑΡΧΕΙΟ-ΕΥΔΑΠ-ΜΕΝ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, και με συναίσθηση της
ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του
πόσιμου νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε
εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της διασφαλίζει ποιότητα πόσιμου νερού από τις
υψηλότερες της Ευρώπης.

Η ΕΥΔΑΠ έχει διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό
που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές, διενεργώντας καθημερινούς
ελέγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού και καθημερινές
δειγματοληψίες και αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ώστε να
αντιμετωπιστεί εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει. Οι έλεγχοι που
διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει
νομοθετικής απαίτησης. Ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για
μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που
επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές για τον έλεγχο
ποιότητας νερού στα οποία αναλύονται δείγματα
– ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-ταμιευτήρες και τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ
– πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού
– πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης της Εταιρείας.
Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια για τον έλεγχο των ενδιάμεσων σταδίων της
επεξεργασίας νερού, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις τέσσερεις Μονάδες Επεξεργασίας
Νερού.
Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι για τον
προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή
ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα μέτρησης. Μεταξύ των αναλυτικών τεχνικών
που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται η αυτόματη φωτομετρική ανάλυση, η ιοντική
χρωματογραφία, η αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές MS/MS «τριπλού τετραπόλου»,
ECD, FID και ολφατομετρία, η υγρή χρωματογραφία HPLC με ανιχνευτές φθορισμού και UV,
η φασματοσκοπία πλάσματος με ανιχνευτή εκπομπής, ο online έλεγχος τοξικότητας με
οργανισμούς Daphnia, και η μέθοδος ELISA.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας λειτουργεί και
νέος αναλυτικός εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής, που περιλαμβάνει σύστημα υγρής
χρωματογραφίας UHPLC-HRMS q-TOF και σύστημα φασματομετρίας ICP-MS, καθώς και
εξοπλισμός με σκοπό την αυτοματοποίηση των εργαστηριακών εργασιών και τη
βελτιστοποίησή τους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΥΣ)
Εξελιγμένα συστήματα για την on-line παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων
στο ανεπεξέργαστο νερό είναι εγκατεστημένα σε 12 κομβικές θέσεις στα εξωτερικά
υδραγωγεία, τα οποία αποστέλλουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία και
έγκαιρες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις ακραίων τιμών.

Το 2022 προστέθηκαν επιπλέον αισθητήρια σε περισσότερες κομβικές θέσεις. Έτσι, η
συνεχής μέτρηση και on-line καταγραφή θολότητας, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας ή/και
οργανικού φορτίου (TOCeq) στο νερό, είναι πλέον δυνατή σε 22 συνολικά θέσεις.
Μέσω των σταθμών του ΕΥΣ (Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος) δίνεται η δυνατότητα
άμεσης ενημέρωσης για συμβάντα που σχετίζονται με την ποιότητα του εισερχόμενου
ακατέργαστου νερού στις ΜΕΝ (Μονάδες Επεξεργασίας Νερού) και ως εκ τούτου την
έγκαιρη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των φαινομένων, ώστε να μη δημιουργηθούν
προβλήματα στην επεξεργασία νερού στις ΜΕΝ, ο αντίκτυπος των οποίων
ενδέχεται να επηρεάσει το προς κατανάλωση νερό στο δίκτυο ύδρευσης.

KΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ON-LINE ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:
Η αξιοποίηση on-line μετρήσεων συμβάλλει στη μείωση της αναγκαιότητας φυσικής
ανθρώπινης παρουσίας για τη λήψη δειγμάτων, μειώνει το κόστος δειγματοληψιών και
δίνει για ορισμένες κρίσιμες ποιοτικές παραμέτρους το πλεονέκτημα της παρακολούθησής
τους στις πραγματικές συνθήκες του δικτύου ύδρευσης και σε πραγματικό χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν και στο δίκτυο πόσιμου νερού δύο συστήματα παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων τα οποία εμπλουτίσθηκαν με επιπλέον
αισθητήρες και δυνατότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ. Τα δύο αυτά συστήματα εξελίχθηκαν περαιτέρω με τη δυνατότητα επιστροφής του νερού δειγματοληψίας ώστε να μην υπάρχουν απώλειες νερού, καθώς και με τη δυνατότητα ενεργειακής τροφοδοσίας από ηλιακά panels ή/και υδροστρόβιλους. Το ένα βρίσκεται εγκατεστημένο εντός του αστικού ιστού και πλησίον της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου ενώ το δεύτερο στην περιοχή του Σουνίου (ακρότατο σημείο του δικτύου). Έτσι πλέον η ΕΥΔΑΠ διαθέτει δύο «έξυπνα», ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα με σκοπό την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ποιοτικών παραμέτρων στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και την έγκαιρη προειδοποίηση και πρόληψη πιθανών προβλημάτων. Μετά την επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία των εν λόγω δύο συστημάτων, η προγραμματίζεται η περαιτέρω εγκατάσταση τέτοιων «έξυπνων» συστημάτων.
Νέος on-line εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στα ταχυδιυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ που βρίσκονται
κατά μήκος του υδραγωγείου Μόρνου σε περιοχές των Νομών Βοιωτίας και Φωκίδας, με
σκοπό τον συνεχή και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικό έλεγχο του νερού που παράγεται εκεί,
ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί η απομακρυσμένη παρακολούθηση του ποιοτικού ελέγχου
του νερού των ταχυδιυλιστηρίων.
Επιπλέον, δοκιμάστηκαν πιλοτικά στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, δύο συστήματα για την
απομακρυσμένη και online μέτρηση των τριαλογονομεθανίων (ΤΗΜ), για χρονικό διάστημα
τριών μηνών το καθένα.
Η παράμετρος των ΤΗΜ θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτελεί δείκτη των ανεπιθύμητων
παραπροϊόντων απολύμανσης του νερού, η συγκέντρωση των οποίων θα πρέπει να είναι
πάντα εντός των νομοθετικών ορίων. H δυνατότητα λήψης απομακρυσμένων μετρήσεων
THM, σε πραγματικό χρόνο, από στρατηγικά απομακρυσμένα σημεία του δικτύου
ύδρευσης, πέραν των υπολοίπων προφανών πλεονεκτημάτων, συμβάλλει στη
βελτιστοποίηση τόσο της παρακολούθησης όσο και του ελέγχου του σχηματισμού τους
κατά την παραμονή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης.
Τα δύο συστήματα που δοκιμάστηκαν ήταν διαφορετικής αναλυτικής τεχνικής, και τα
αποτελέσματά τους ανέδειξαν τις χαμηλές τιμές του νερού ΕΥΔΑΠ σε ΤΗΜ, οι οποίες είναι
σχεδόν υποτριπλάσιες σε σχέση με το νομοθετικό όριο των 100 μg/lt.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

EΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά, όχι μόνο τη σχετική Νομοθεσία αλλά
και τις διεθνείς τάσεις σε κανονιστικά ζητήματα, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν
μελλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις ενδιαφερόμενων μερών. Αποτέλεσμα
αυτής της δράσης είναι ο κατάλογος των ουσιών που παρακολουθούνται να εμπλουτίζεται
συνεχώς.
Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας, έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια 14 εξελιγμένων συστημάτων για την on-line παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο νερό, – 53 νέων on-line οργάνων συνεχούς παρακολούθησης του υπολειμματικού χλωρίου του πόσιμου νερού στις Δεξαμενές Πόσιμου Νερού του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, σε διάφορα σημεία της Αττικής, και τέλος, για τον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού, έχει προγραμματισθεί ένα νέο σύστημα αέριας χρωματογραφίας – διαδοχικής φασματομετρίας μαζών GC.