Η ΔΩΔΩΝΗ Συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Η ΔΩΔΩΝΗ, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για πρακτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων, ενώνει τις δυνάμεις της με τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», μια πρωτοβουλία της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Η «Συμμαχία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στοχεύει στην εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων μέσω της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων.

Η ΔΩΔΩΝΗ πλήρως εναρμονισμένη με τους 12 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν θεσπιστεί από τον ΟΗΕ, και εστιάζοντας ιδιαίτερα στον 12ο Στόχο που αφορά στην «Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή» μέσα από την συμμετοχή της στην συμμαχία, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργειών, ώστε να περιοριστεί το παγκόσμιο φαινόμενο της Σπατάλης Τροφίμων. Παράλληλα εστιάζει στην επισιτιστική στήριξη ανθρώπων σε ανάγκη, μέσω κοινωφελών φορέων.