Πιστοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ETHOS PLATINUM» στη GROUPAMA Ασφαλιστική

H GROUPAMA Ασφαλιστική, μία από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι έλαβε τo Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ETHOS» για την αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), μετά από επιτυχή έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης EUROCERT.
Το ETHOS αποτελεί διεθνή πιστοποίηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για επιχειρήσεις και
εκπονείται από κοινού από το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT. Εστιάζει στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Προτύπου ISO 26000:2010.
Οι βασικοί πυλώνες ESG για τους οποίους αξιολογήθηκε η GROUPAMA Ασφαλιστική ήταν ο
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υγεία, η
ασφάλεια και οι συνθήκες εργασίας, η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, καθώς και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και την τοπική
κοινωνία.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, την
οποία διαχειρίστηκε και συντόνισε η Δ/νση ESG & Γενικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ήταν τόσο η ενεργή, ουσιαστική και τεκμηριωμένη
συμμετοχή όσο και η υποστήριξη και η αγαστή συνεργασία όλων των τμημάτων της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση της GROUPAMA Ασφαλιστικής για υψηλή ποιότητα, συνεχή βελτίωση και επιδίωξη της αριστεία όσον αφορά στη βιωσιμότητα.